Stan na dzień 10 sierpnia 2017 roku

Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do Konkursu Fotograficznego „Aktywne Wakacje”.
Regulamin można zapisać na dowolnym trwałym nośniku.

REGULAMIN konkursu fotograficznego „aktywne wakacje”.
 1. Definicje.
  1. „Organizator”: spółka pod firmą: FITNESS AUTHORITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otominie (80-174) przy ul. Konnej 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000355208, posiadająca numery: NIP: 9571037001, REGON: 221006572, kapitał zakładowy w wysokości 22.015.000,00 złotych.
  2. „Konkurs”: konkurs fotograficzny pod nazwą: „Aktywne wakacje” przygotowany i prowadzony przez Organizatora, adresowany do osób fizycznych korzystających z newslettera wydawanego przez Organizatora na podstawie odrębnych umów.
  3. „Newsletter”: wydawany przez Organizatora miesięcznik w formie elektronicznej wysyłany przez Organizatora na adres e-mail podany przez osoby zainteresowane. Newsletter wydawany jest pod tytułem: FA News.
  4. „Regulamin”: niniejszy Regulamin Konkursu Fotograficznego „Aktywne wakacje”, który reguluje przebieg konkursu oraz prawa i obowiązki Uczestników i Organizatora.
  5. „Uczestnik”: pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która bierze udział w Konkursie na zasadach przewidzianych w Regulaminie. Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik, ani osoba świadcząca bezpośrednio usługi na rzecz Organizatora, a także ich krewny lub powinowaty do czwartego stopnia.
  6. Zwycięzca”: Uczestnik, którego zdjęcie decyzją Komisji Konkursowej zostało uznane za najciekawsze.
  7. „Baza Danych”: zbiór danych osobowych Uczestnika przekazanych wraz z przesłaniem Organizatorowi zdjęcia, które są przetwarzane przez Organizatora w związku z Konkursem.
  8. „Komisja Konkursowa”: pracownicy Organizatora: Paulina Lubczyńska, Paulina Wrochna, Adam Lubczyński, których zadaniem jest wyłonienie spośród wszystkich nadesłanych zdjęć jednego najlepszego.
 1. Konkurs.
  1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 10 sierpnia 2017 roku i trwa do dnia 15 września 2017 roku. Konkurs kończy się wraz z ogłoszeniem wyników przez Komisję Konkursową.
  2. Konkurs obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Przedmiotem Konkursu jest wybór najciekawszych zdjęć z wakacji spełniających niżej podane kryteria.
  4. Udział w konkursie może wziąć każda osoba fizyczna, która ukończyła osiemnasty rok życia oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych i wysłała na adres e-mail: marketing@fitnessauthority.pl zdjęcie z wakacji szczegółowo opisane poniżej.
  5. Zdjęcie z wakacji powinno obejmować Uczestnika w trakcie aktywności sportowej podczas wakacji.
  6. Zdjęcie może obejmować także inne osoby niż Uczestnik pod warunkiem dostarczenia przez Uczestnika oświadczenia o posiadaniu przez niego zgody tych osób na wykorzystanie ich wizerunku. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim powinna mieć formę pisemną. Organizator może zażądać od Uczestnika nadesłania skanu lub oryginału zgody w przypadku, gdy kwestionuje oświadczenie złożone przez Uczestnika.
  7. Zdjęcia przesyła się Organizatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: marketing@fitnessauthority.pl. Wysłanie zdjęcia jest jednoznaczne ze zgłoszeniem się do Konkursu.
  8. Do zdjęcia należy dołączyć (wszystkie poniższe dane i oświadczenia zwane są dalej łącznie „Zgłoszeniem”):
   1. dane Uczestnika:
    1. imię i nazwisko,
    2. adres poczty elektronicznej,
   2. opis zdjęcia składający się co najmniej z:
    1. imienia i nazwiska autora zdjęcia,
    2. czasu i miejsca powstania zdjęcia,
   3. zgodę Uczestnika:
    1. na przetwarzanie danych osobowych dla celów przeprowadzenia Konkursu,
    2. na publikację przesłanego zdjęcia w newsletterze prowadzonym przez Organizatora,
   4. oświadczenia Uczestnika o:
    1. zapoznaniu się z treścią Regulaminu i akceptacją jego postanowień,
    2. posiadaniu przez Uczestnika pełni praw autorskich majątkowych do zdjęć nadesłanych na Konkurs,
    3. posiadaniu przez Uczestnika zgody wszystkich osób uwidocznionych na zdjęciu na wykorzystanie ich wizerunku w celu przeprowadzenia Konkursu.
  9. Akceptując Regulamin Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie i przestrzeni, niewyłącznej licencji na korzystanie ze zdjęć na następujących polach eksploatacji:
   1. w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia zdjęcia – prawo do wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy zdjęcia, w tym techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową, wprowadzania zdjęcia do pamięci komputera oraz sieci multimedialnych;
   2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami zdjęcia – prawo do wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy zdjęcia;
   3. prawo do publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, a także publicznego udostępniania zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez publikację w sieci Internet, jak również techniką webcastingu, simulcastingu, videocastingu oraz wszelkich innych form transmisji internetowej oraz rozpowszechniania za pośrednictwem sieci telefonicznych, w szczególności za pomocą: telefonu komórkowego (w tym także WAP) i urządzeń cyfrowych (np.: dekodery, VOD, PPV, komputery osobiste i inne);
   4. prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotnienia zdjęcia w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
   5. prawo do przystosowywania, dokonywania wszelkich zmian, poprawek, przeróbek, zmian formatu zdjęcia, w tym zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w zdjęciu, w szczególności zmiany rozmieszczenia i wielkości poszczególnych elementów graficznych składowych zdjęcia, a także wykorzystywania opracowań zdjęcia w postaci przeróbek, fragmentyzacji i/lub przemontowywania nawet wówczas, gdyby efektem tych działań miałaby być utrata indywidualnego charakteru zdjęcia.
  10. Przesyłając zdjęcie z wakacji Uczestnik przekazuje ten egzemplarz zdjęcia w formie elektronicznej na własność Organizatora.
  11. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie zdjęć, które zawierają treści naruszające powszechnie akceptowane normy obyczajowe, a także zawierają treści uznane powszechnie za obelżywe lub mogące powodować naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego albo międzynarodowego, a także dóbr osobistych lub innych praw osób trzecich, lub tych, które nie zmierzają do realizacji celu konkursu lub uwidaczniają znaki towarowe jakichkolwiek dóbr i usług konsumpcyjnych za wyjątkiem produktów Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie w razie powzięcia podejrzenia naruszenia postanowień i warunków Regulaminu, w szczególności w razie próby nieuczciwego wpływania na wynik Konkursu.
  12. Jeden Uczestnik może nadesłać więcej niż jedno zdjęcie, z tym że wygrać może tylko jedno jego zdjęcie.
 2. Komisja konkursowa.
  1. Najciekawsze zdjęcie z wakacji zostanie nagrodzone decyzją Komisji Konkursowej.
  2. Komisja Konkursowa w swoich wyborach będzie kierować się własnym uznaniem mając na względzie przede wszystkim wyrażanie przez zdjęcie konkursowe pozytywnych emocji, a także pomysłowość i walory estetyczne zdjęcia.
 1. Ogłoszenie wyników Konkursu.
  1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w terminie do 30 września 2017 roku poprzez opublikowanie imienia i nazwiska Zwycięzcy oraz zwycięskiego zdjęcia w newsletterze wydawanym przez Organizatora, a także na stronie internetowej Sklepu Internetowego Organizatora pod adresem: www.fasportswear.com.
  2. Organizator zawiadomi Zwycięzcę o wygranej w Konkursie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany w Zgłoszeniu.
 1. Nagrody.
  1. Najciekawsze zdjęcie zostanie nagrodzone zestawem nagród rzeczowych „must have na wakacjach”, na które składają się: t-shirt lub tank top; szorty; szejker; sample suplementów diety produkowanych przez Organizatora, ręcznik. Wszystkie ubrania są w wersjach damskich lub męskich – w zależności od tego kto wygra Konkurs.
  2. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia ustawy z dni 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych wygrana w konkursie opodatkowana jest zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w stawce 10%. W związku z powyższym Organizator ufunduje dodatkową nagrodę w postaci kwoty pieniężnej w wysokości odpowiadającej wysokością należnemu podatkowi, która nie będzie podlegała wypłacie na rzecz Zwycięzcy, ale zostanie odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego jako zryczałtowany podatek dochodowy od wygranej w konkursie.
  3. Wydawanie nagród nastąpi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
  4. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z odbioru nagrody rzeczowej, Uczestnik nie otrzyma równowartości tej nagrody w formie pieniężnej.
  5. Prawa do nagrody nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na rzecz osób trzecich.
 1. Reklamacje.
  1. Reklamacje mogą być składane Organizatorowi w dowolny sposób.
  2. Postępowanie reklamacyjne obejmuje weryfikację twierdzeń Uczestnika za pomocą wszystkich dostępnych dowodów. Wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozpatrzeniu za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na podany przez niego adres.
  3. Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni od dnia jej otrzymania przez Organizatora.
  4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Uczestnika, opis przyczyny reklamacji i treść żądania.
  5. Uczestnik ma prawo do pozasądowego rozpoznania jego reklamacji. Więcej informacji na ten temat uzyskać można na stronach internetowych UOKiK.
 1. ZASADY POUFNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW.
  1. Organizator dążąc do poszanowania ochrony prywatności każdego z Uczestników przedsięwziął wszelkie niezbędne środki, by przetwarzanie danych odbywało się w zgodzie z odpowiednimi regulacjami prawnymi, w szczególności na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
  2. Organizator zastosuje niezbędne środki bezpieczeństwa przetwarzania danych przewidziane rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
  3. Udostępnienie danych Organizatorowi przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w Konkursie ma charakter całkowicie dobrowolny.
  4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu i posłużą do stworzenia Bazy Danych. Administratorem danych osobowych zawartych w Bazie Danych jest Organizator.
  5. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Organizatora o każdej zmianie swoich danych osobowych.
  6. W przypadku, gdy Uczestnik nie zawiadomi Organizatora o jakiejkolwiek zmianie swoich danych osobowych, Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienia lub zaniechanie spowodowane brakiem aktualizacji danych przez Uczestnika.
  7. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych w pewnym zakresie podmiotom współpracującym z Organizatorem np. firmom informatycznym w celu stworzenia Bazy Danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Organizator zobowiąże wszelki podmioty, którym powierzy dane osobowe do wdrożenia stosownych zabezpieczeń danych osobowych oraz do ich przetwarzania w ściśle określonym celu i zakresie.
  8. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.
  9. Organizator nie będzie udostępniał bez zgody Uczestnika dotyczących go danych osobowych podmiotom trzecim. Nie dotyczy to przypadków, gdy takie udostępnienie będzie dozwolone lub konieczne na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 1. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA.
  1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych w Zgłoszeniu, w tym oświadczeń. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.
  2. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, w sytuacji, gdy jest to spowodowane zdarzeniami o charakterze siły wyższej lub nastąpiło z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów, na których działania Organizator nie ma jakiegokolwiek wpływu.
  3. W przypadku złożenia nieprawdziwego oświadczenia przez Uczestnika, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia wynikające z naruszenia dóbr osobistych lub innych praw osób trzecich, zgłoszone Organizatorowi w związku z rozpowszechnieniem zdjęcia przesłanego przez Uczestnika.
  4. Organizator nie odpowiada za naruszenie czyichkolwiek i jakichkolwiek praw przez Uczestnika.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
  1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu Internetowego Organizatora pod adresem: www.fasportswear.com.
  2. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie mają postanowienia Regulaminu sklepu internetowego FITNESS AUTHORITY SP. Z O.O. (www.fasportswear.com) obowiązujący od 07 lipca 2016 r. (dalej: „Regulamin Sklepu”). W przypadku kolizji postanowień niniejszego Regulaminu z postanowieniami Regulaminu Sklepu pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego Regulaminu.

Cookies Strona korzysta z plików cookies w celu dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookies w Twojej przeglądarce.

Top