REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
Angelika”

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. „Promocja „Angelika”, zwana dalej Promocją jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzona przez spółkę Fitness Authority Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otominie (80-174) przy ul. Konnej 40, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000355208, NIP: 9571037001; REGON: 221006572, z kapitałem zakładowym w wysokości 22.015.000,00 PLN (w całości opłacony).
 2. Organizatorem promocji oraz fundatorem nagród jest Spółka Fitness Authority Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otominie, o której mowa w ust. 1 Regulaminu.
 3. Promocja skierowana jest do klientów sklepu internetowego www.fasportswear.com
 4. Celem Promocji jest efektywne promowanie produktów spółki.
 5. Niniejszy Regulamin reguluje zasady organizacji Promocji.
§2
CZAS TRWANIA PROMOCJI

Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od dnia 30.08.2017 r. od godz. 00.01 do dnia 31.10.2017 r. do godz. 23:59 (decyduje data złożenia zamówienia).

§3
WARUNKI PROMOCJI
 1. Promocją objęte są wszystkie zakupy dokonane w sklepie www.fasportswear.com w terminie, o którym mowa w §2 niniejszego Regulaminu.
 2. Każdy Uczestnik Promocji, który w okresie trwania Promocji dokona zakupów w sklepie internetowym www.fasportswear.com oraz poda hasło Angelika ma możliwości skorzystania z rabatu w wysokości 20% na całe zakupy.
 3. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Promocja nie dotyczy kosztu przesyłki ani nie łączy się z innymi promocjami i przecenami.
§4
REKLAMACJE
 1. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane mailowo na adres sklep@fasportswear.com.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia odpowiedzi.
 3. Reklamacje rozpatrywać będzie Komisja w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania.
 4. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje Uczestników Promocji na podstawie Regulaminu.
 5. Decyzja Komisji w sprawie reklamacji jest ostateczna, o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony informacją e-mail przesłaną na adres email, z którego została zgłoszona reklamacja.

§5
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Promocji a także dla celów marketingowych Organizatora.
 2. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 3. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Fitness Authority Sp. z o.o. z siedzibą w Otominie 80-174, ul. Konna 40.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 30.08.2017 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników Promocji.
 4. Wszelkie spory między Organizatorem Promocji i jego Uczestnikami będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 5. Materiały reklamowe Promocji mają jedynie charakter informacyjno-promocyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 6. Przystępując do Promocji Uczestnik wyraża zgodę na treść Regulaminu i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
 7. Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Fitness Authority sp. z o.o., a także na stronie internetowej www.fasportswear.com.

Cookies Strona korzysta z plików cookies w celu dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookies w Twojej przeglądarce.

Top