1. Regulamin


REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ "WALENTYNKI”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Promocja pod nazwą "WALENTYNKI", zwana dalej Promocja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzona przez Fitness Authority Sp. z o.o. w Otominie.
2. Organizatorem promocji oraz fundatorem nagród jest Fitness Authority Sp. z o.o. z siedzibą w Otominie (80-174) przy ul. Konnej 40, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000355208, NIP: 9571037001; REGON: 221006572.
3. Promocja skierowana jest do klientów sklepu internetowego www.fasportswear.com
4. Niniejszy Regulamin reguluje zasady organizacji Promocji.
 
§2 CZAS TRWANIA PROMOCJI
1. Promocja rozpoczyna się dnia 09 lutego 2018 r. o godz. 16:00 i potrwa do 25 lutego 2018 r. do godz. 23:59 (decyduje data i godzina złożenia zamówienia) lub do wyczerpania zapasów.
 
§3 WARUNKI PROMOCJI
1. Promocją objęte są wszystkie zakupy dokonane w sklepie www.fasporstwear.com/pl w terminie, o którym mowa w punkcie 2.1. niniejszego Regulaminu.
2. W trakcie promocji klient może zakupić dowolną ilość produktów promocyjnych.

3. Klient, który dokona zakupu dowolnego produktu oferowanego na stronie www.fasportswear.com otrzyma rabat 30% na całe zamówienie.

4.Promocja ''WALENTYNKI” nie łączy się z innymi promocjami. Nie obejmuje kosztów dostawy.
§4 REKLAMACJE
1. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane mailowo na adres sklep@fasportswear.com
2. Reklamacje rozpatrywać będzie Komisja w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania.
3. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje Uczestników Promocji na podstawie Regulaminu.
4. Decyzja Komisji w sprawie reklamacji jest ostateczna, o sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony informacją e-mail przesłaną na adres email, z którego została zgłoszona reklamacja.
 
§5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Promocji a także dla celów marketingowych Organizatora.
2. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Fitness Authority Sp. z o.o. z siedzibą w Otominie 80-174, ul. Konna 40.
 
§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 09.02.2018 r.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników Promocji.
4. Wszelkie spory między Organizatorem Promocji i jego Uczestnikami będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
5. Materiały reklamowe Promocji mają jedynie charakter informacyjno-promocyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu


Cookies Strona korzysta z plików cookies w celu dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookies w Twojej przeglądarce.

Top