Stan na dzień 20 września 2017 roku


Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do Konkursu Fotograficznego „Nagrywaj-wygrywaj”.
Regulamin można zapisać na dowolnym trwałym nośniku.

REGULAMIN konkursu „Nagrywaj-wygrywaj!”.

 1. Definicje.

  1. „Organizator”: spółka pod firmą: FITNESS AUTHORITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otominie (80-174) przy ul. Konnej 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000355208, posiadająca numery: NIP: 9571037001, REGON: 221006572, kapitał zakładowy w wysokości 22.015.000,00 złotych.

  2. „Konkurs”: konkurs fotograficzny pod nazwą: „Nagrywaj-wygrywaj!” przygotowany i prowadzony przez Organizatora, adresowany do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zmieszkałych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

  3. „Regulamin”: niniejszy Regulamin Konkursu „Nagrywaj-wygrywaj!”, który reguluje przebieg konkursu oraz prawa i obowiązki Uczestników i Organizatora.

  4. „Uczestnik”: pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która bierze udział w Konkursie na zasadach przewidzianych w Regulaminie. Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik, ani osoba świadcząca bezpośrednio usługi na rzecz Organizatora, a także ich krewny lub powinowaty do czwartego stopnia.

  5. Zwycięzca”: Uczestnik, którego film decyzją Komisji Konkursowej został uznany za najciekawszy.

  6. „Komisja Konkursowa”: pracownicy Organizatora: Paulina Lubczyńska, Paulina Wrochna, Adam Lubczyński, których zadaniem jest wyłonienie spośród wszystkich nadesłanych filmów 2 zwycięzkich filmów.

 1. Konkurs.

  1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 20 września 2017 roku i trwa do dnia 03 października 2017 roku. Konkurs kończy się wraz z ogłoszeniem wyników przez Komisję Konkursową.

  2. Konkurs obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  3. Przedmiotem Konkursu jest wybór najciekawszych fimów nadesłanych przez Uczestników Konkursu.

  4. Udział w konkursie może wziąć każda osoba fizyczna, która ukończyła osiemnasty rok życia oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych i wysłała na adres e-mail: marketing@fitnessauthority.pl filmik z treningu szczegółowo opisany poniżej.

  5. Film powinien obejmować Uczestnika w trakcie aktywności sportowej podczas dowolnego treningu. Dyscyplina sportowa może być dowolna, film nie powinien być dłuższy niż 90 sekund.

  6. Filmy przesyła się Organizatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: marketing@fitnessauthority.pl. Wysłanie filmu jest jednoznaczne ze zgłoszeniem się do Konkursu.

 1. Komisja konkursowa.

  1. Komisja Konkursowa dokona wyboru 2 Zwycięzców: jednej kobiety i jednego mężczyzny, będących uczestnikami Konkursu.

  2. Komisja Konkursowa w swoich wyborach będzie kierować się własnym uznaniem mając na względzie przede wszystkim wyrażanie przez film konkursowy pozytywnych emocji, a także pomysłowość i walory estetyczne film.

 1. Ogłoszenie wyników Konkursu.

  1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w terminie do 05 października 2017 roku poprzez opublikowanie imienia i nazwiska Zwycięzców w komentarzu pod postem konkursowym na fanpage FA Sportswear na www.facebook.com

  2. Organizator zawiadomi Zwycięzcę o wygranej w Konkursie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej, z której Zwycięzca nadesłał filmik konkursowy.

 1. Nagrody.

  1. Zwyciezcy zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi, odpowiednio:
   Kobieta - tank top 02 w loose oraz pakiet próbek suplementów
   Mężczyzna - tank top 01 basic oraz pakiet próbek suplementów
   Kolor oraz rozmiar odzieży wybiera Zwycięzca. Organizator zastrzega sobie prawo wydania odzieży w innym kolorze i rozmiarze niż wybrany przez Zwycięzcę, w przypadku braku danego koloru lub rozmiaru.

  2. Wydawanie nagród nastąpi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.

  3. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z odbioru nagrody rzeczowej, Uczestnik nie otrzyma równowartości tej nagrody w formie pieniężnej.

  4. Prawa do nagrody nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na rzecz osób trzecich.

 1. Reklamacje.

  1. Reklamacje mogą być składane Organizatorowi w dowolny sposób.

  2. Postępowanie reklamacyjne obejmuje weryfikację twierdzeń Uczestnika za pomocą wszystkich dostępnych dowodów. Wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozpatrzeniu za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na podany przez niego adres.

  3. Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni od dnia jej otrzymania przez Organizatora.

  4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Uczestnika, opis przyczyny reklamacji i treść żądania.

  5. Uczestnik ma prawo do pozasądowego rozpoznania jego reklamacji. Więcej informacji na ten temat uzyskać można na stronach internetowych UOKiK.

 1. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA.

  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, w sytuacji, gdy jest to spowodowane zdarzeniami o charakterze siły wyższej lub nastąpiło z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów, na których działania Organizator nie ma jakiegokolwiek wpływu.

  2. Organizator nie odpowiada za naruszenie czyichkolwiek i jakichkolwiek praw przez Uczestnika.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

  1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu Internetowego Organizatora pod adresem: www.fasportswear.com.

  2. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie mają postanowienia Regulaminu sklepu internetowego FITNESS AUTHORITY SP. Z O.O. (www.fasportswear.com) obowiązujący od 07 lipca 2016 r. (dalej: „Regulamin Sklepu”). W przypadku kolizji postanowień niniejszego Regulaminu z postanowieniami Regulaminu Sklepu pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego Regulaminu.

  3. Konkurs ten nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 o grach hazardowych


Cookies Strona korzysta z plików cookies w celu dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookies w Twojej przeglądarce.

Top