REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
Promocja Muscle Nation
 
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
Promocja pod nazwą „Promocja Muscle Nation”, zwana dalej Promocją jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzona przez Fitness Authority Sp. z o.o. w Otominie.
 
Organizatorem promocji oraz fundatorem nagród jest Fitness Authority Sp. z o.o. z siedzibą w Otominie 80-174, ul. Konna 40, NIP 957 103 70 01, REGON 221006572, KRS: 0000355208.
 
Promocja skierowana jest do Klientów sklepu internetowego www.fasportswear.com
 
Niniejszy Regulamin reguluje zasady organizacji Promocji.
 
§2
CZAS TRWANIA PROMOCJI
 
Promocja rozpoczyna się dnia 21.11.2016 r. o godz.10:00 i potrwa do 27.11.2016 r. do godziny 23:59 (decyduje data złożenia zamówienia).
 
§3
WARUNKI PROMOCJI
 
Promocją objęte są zakupy wymienione §3 punkt 2 dokonane w sklepie www.fasportswear.com z kolekcji Muscle Nation, w terminie,
o którym mowa w §2 punkt 1. niniejszego Regulaminu.
 
Promocja polega na tym, że Klient w okresie promocji przy zakupie zestawu (2 szt.) odzieży z linii Muscle Nation za jedną z tych rzeczy płaci połowę ceny. Promocja obejmuje zestawy:
- bluza + spodnie (spodnie za 50% ceny detalicznej)
- t-shirt + tank top (tank top za 50% ceny detalicznej)
- t-shirt + spodenki (spodenki za 50% ceny detalicznej)
- spodnie + tank top (tank top za 50% ceny detalicznej)
- bluza + spodenki (spodenki za 50% ceny detalicznej).
Produkty dostępne są w sklepie internetowym www.fasportswear.com
 
 
§4
REKLAMACJE
 
Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane mailowo na adres sklep@fasportswear.com.
 
Reklamacje rozpatrywać będzie Komisja w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich
 
Komisja będzie rozpatrywać reklamacje Uczestników Promocji na podstawie Regulaminu.
 
Decyzja Komisji w sprawie reklamacji jest ostateczna, o sposobie rozpatrzenia reklamacji
Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony informacją przesłaną na adres email, z którego została zgłoszona reklamacja.
 
§5
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane w celach przeprowadzenia
Promocji a także dla celów marketingowych Organizatora.
 
Dane osobowe Uczestników Promocji będą wykorzystywane zgodnie z warunkami
określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz.U.2016.922 j.t. z dnia 2016.06.28). Administratorem danych osobowych jest
 
Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Fitness Authority Sp. z o.o. z siedzibą w Otominie 80-174, ul. Konna 40.
 
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 21.11.2016 r.
 
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników Promocji.
 
Wszelkie spory między Organizatorem Promocji i jego Uczestnikami będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 
Przez przystąpienie do Promocji Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu, akceptuje je w całości i zobowiązuje się do przestrzegania zasad w nim określonych.
 
Materiały reklamowe Promocji mają jedynie charakter informacyjno-promocyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.