DARMOWA DOSTAWA NA WSZYSTKO DO KOŃCA CZERWCA!

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „ODBIERAJ UBRANIA ZA PUNKTY!”
 
Stan na dzień 07 lipca 2017 roku
 
Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do Programu Lojalnościowego „Odbieraj ubrania za punkty!”.
Regulamin można zapisać na dowolnym trwałym nośniku.
 
REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „ODBIERAJ UBRANIA ZA PUNKTY!”          
  1. Definicje.
1.1.        „Organizator”: spółka pod firmą: FITNESS AUTHORITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otominie (80-174) przy ul. Konnej 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000355208, posiadająca numery: NIP: 9571037001, REGON: 221006572, kapitał zakładowy w wysokości 22.015.000,00 złotych.
1.2.        „Program”: program lojalnościowy pod nazwą: „Odbieraj ubrania za punkty!” przygotowany i prowadzony przez Organizatora, adresowany do klientów Organizatora korzystających ze Sklepu Internetowego, którym będą przyznawane określone w Regulaminie korzyści z tytułu uczestnictwa w Programie.
1.3.        „Regulamin”: niniejszy regulamin Programu lojalnościowego „Odbieraj ubrania za punkty!”, który definiuje prawa i obowiązki Uczestnika, w szczególności korzyści płynące z przynależności do Programu.
1.4.        „Uczestnik”: osoba fizyczna bez względu na to, czy prowadzi działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która bierze udział w Programie na zasadach przewidzianych w Regulaminie.
1.5.        „Podmiot”: osoba fizyczna bez względu na to, czy prowadzi działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, do której nie można z jakiegokolwiek powodu opisanego w Regulaminie zastosować wprost postanowień o Uczestniku.
1.6.        „Zgłoszenie”: oświadczenie woli Podmiotu, który chce wziąć udział w Programie składane za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego udostępnianego przez Organizatora w Sklepie Internetowym.
1.7.        „Baza Danych”: zbiór danych osobowych Uczestników przekazanych w Zgłoszeniu, które są przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji Programu.
1.8.        „Sklep Internetowy”: prowadzony za pośrednictwem strony internetowej sklep internetowy (portal transakcyjny) dostępny pod adresem: http://www.fasportswear.com, którego właścicielem jest Organizator.
1.9.        „Konto Uczestnika” tworzone w systemie informatycznym Sklepu Internetowego indywidualne miejsce, w którym przechowywane są dane Uczestnika, takie jak w szczególności dane osobowe oraz informacje o zgromadzonych Punktach.
1.10.     „Towar” każda rzecz bez względu na jej rodzaj wystawiona przez Organizatora do sprzedaży w Sklepie Internetowym.
  1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE.
2.1.        Regulamin określa zasady działania Programu, w szczególności prawa i obowiązki Uczestnika w związku z jego udziałem w Programie oraz korzyści, które wynikają z uczestnictwa w Programie. Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie wyłącznie do Uczestników.
2.2.        W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie mają postanowienia Regulaminu sklepu internetowego FITNESS AUTHORITY SP. Z O.O. (www.fasportswear.com) obowiązujący od 07 lipca 2016 r. (dalej: „Regulamin Sklepu”). W przypadku kolizji postanowień niniejszego Regulaminu z postanowieniami Regulaminu Sklepu pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego Regulaminu. W Regulaminie Sklepu zostało uregulowane postępowanie reklamacyjne, które znajduje zastosowanie do postępowania reklamacyjnego wynikającego z transakcji objętych Programem.
2.3.        Program działa wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.4.        Uczestnikiem Programu może zostać wyłącznie Podmiot, który ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.5.        Program skierowany jest wyłącznie do klientów detalicznych i dotyczy zakupów Towarów Organizatora w ilości przeciętnie kupowanej na własne potrzeby lub na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, ale nie do dalszej odsprzedaży, zwłaszcza hurtowej. Uczestnik nie może korzystać z Programu w celu dalszej odsprzedaży Towarów Organizatora.
 
  1. PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU.
3.1.        Jako Uczestnik do Programu może przystąpić:
3.1.1.    osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
3.1.2.    osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną posiadająca siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
3.2.        Warunkiem przystąpienia do Programu jest wypełnienie w sposób kompletny oraz zgodny z prawdą Zgłoszenia za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się w Sklepie Internetowym.
3.3.        Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zgłoszenia, w tym umocowania reprezentantów Podmiotu niebędącego osobą fizyczną, do działania w jego imieniu. W szczególności, Organizator może żądać przedstawienia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego oraz przedłożenia oryginału pisemnego pełnomocnictwa do reprezentowania danego Podmiotu. Nadto, Organizator zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia kopii dowodu osobistego osoby fizycznej w przypadku wątpliwości co do jej pełnoletniości.
3.4.        Podmiot wypełniający formularz zgłoszeniowy zobowiązany jest w sposób wyraźny potwierdzić, że zapoznał się z Regulaminem. Wypełnienie Zgłoszenia przez Uczestnika jest tożsame z oświadczeniem, że zapoznał się on z Regulaminem oraz zgadza się na jego postanowienia.
 
  1. BRAK AKCEPTACJI Zgłoszenia.
4.1.        Organizator ma prawo odrzucić Zgłoszenie w terminie 3 dnia od dnia jego złożenia, w przypadku, gdy zawiera ono nieprawdziwe dane lub nie zostało uzupełnione zgodnie z pkt 3.3. powyżej.
4.2.        Odrzucenie Zgłoszenia zgodnie z postanowieniem punktu poprzedniego nie zobowiązuje Organizatora do poinformowania Podmiotu, który takie Zgłoszenie złożył o jego odrzuceniu, ani o przyczynach takiego odrzucenia.
4.3.        Organizator może jednak poinformować Podmiot, którego Zgłoszenie zostało odrzucone o możliwości złożenia nowego, poprawnie uzupełnionego Zgłoszenia lub dokonania niezbędnych uzupełnień bądź poprawek w uprzednio złożonym Zgłoszeniu.
4.4.        W przypadku braku akceptacji Formularza Zgłoszeniowego dane osobowe Podmiotu nie będą wprowadzane do Bazy Danych, ani przetwarzane w inny sposób, z zastrzeżeniem, że Zgłoszenia do Programu ulegną archiwizacji i będą przechowywane jedynie dla celów dowodowych. Gdy staną się całkowicie bezprzedmiotowe Organizator zapewni ich zniszczenie.
 
  1. Konto Uczestnika.
5.1.        Jeżeli Zgłoszenie Uczestnika zostało zaakceptowane dla Uczestnika tworzone jest Konto Uczestnika.
5.2.        Konto Uczestnika może być wykorzystywane jedynie przez Uczestnika, dla którego zostało utworzone.
5.3.        Każdy Uczestnik ma prawo tylko do jednego Konta Uczestnika.
  1. Przyznawanie i wymiana Punktów.
6.1.        Korzyściami z uczestnictwa w Programie są Punkty.
6.2.        Punkty przyznawane są na Konto Uczestnika za nabycie Towarów w Sklepie Internetowym.
6.3.        Na zasadach określonych w Regulaminie Punktami można dokonywać płatności w Sklepie Internetowym.
6.4.        Przelicznik Punktów określa się następująco:
6.4.1.    Uczestnik każdorazowo, z wyjątkiem sytuacji opisanych w dalszej części Regulaminu, otrzymuje 1 Punkt za kwotę 1,00 złotych polskich wydaną w Sklepie Internetowym;
6.4.2.    10 Punktów to 1,00 złotych, które można wykorzystać jako sposób zapłaty w Sklepie Internetowym podczas zakupów;
6.4.3.    Uczestnik w zamian za przystąpienie do Programu otrzymuje jednorazowo dodatkowe 200 Punktów, które jest równe 20,00 złotym, które można wykorzystać jako sposób zapłaty w Sklepie Internetowym podczas zakupów;
6.4.4.    Uczestnik, który skorzysta z usługi Newslettera otrzymuje jednorazowo dodatkowe 100 Punktów, które jest równe 10,00 złotym, które można wykorzystać jako sposób zapłaty w Sklepie Internetowym podczas zakupów.
6.5.        Punkty są przyznawane od łącznej kwoty zakupów z pominięciem kosztów wysyłki.
6.6.        Punkty będą rejestrowane i pojawiają się na Koncie Uczestnika najpóźniej następnego dnia po dniu zakupu Towarów.
6.7.        Minimalna liczba Punktów, którą można dokonać płatności w Sklepie Internetowym to 300 Punktów.
6.8.        Maksymalna liczba Punktów, które może zgromadzić jeden Uczestnik to 5.000 Punktów. Po przekroczeniu limitu określonego w zdaniu poprzednim Punkty nie będą naliczane.
6.9.        Punkty można wykorzystać do zapłaty całości ceny za poszczególny Towar, nie zaś tylko jej części. Punktami można dokonać płatności za wiele poszczególnych Towarów wchodzących w skład tego samego zamówienia.
6.10.     Przy dokonywaniu płatności za Towar Punktami nowe Punkty nie są naliczane. Jeżeli podczas transakcji Uczestnik dokonuje zakupu więcej niż jednego Towaru, przy czym przynajmniej za jeden z nich dokonuje płatności Punktami to wówczas za całość zamówienia Punkty nie są naliczane.
6.11.     Punktami nie można opłacić Towarów w promocyjnej cenie lub objętych inną promocją. W takich sytuacjach nowe Punkty również nie będą naliczane. Postanowienia zdań poprzednich stosuje się odpowiednio do jakichkolwiek kodów rabatowych.
6.12.     Punkty są naliczane po zakończeniu transakcji to jest po otrzymaniu przez Organizatora wpłaty z tytułu ceny.
6.13.     Po wykorzystaniu Punktów saldo Punktów zostanie stosownie pomniejszone.
6.14.     W przypadku gdy Uczestnik zwróci nabyte Towary, za które dokonał płatności Punktami, Punkty, które zostały odliczone za ich zakup, będą zwrócone na Konto Uczestnika przez Organizatora. Punkty zostaną zwrócone w takiej liczbie, w jakiej zostały odliczone z Konta Uczestnika w związku nabyciem Towarów, które zostały następnie przez Uczestnika zwrócone.
6.15.     Punkty i prawa z nimi związane uzyskiwane w ramach Programu nie mogą być sprzedawane, przenoszone ani zbywane w inny sposób, w szczególności pomiędzy różnymi Kontami należącymi do różnych Uczestników. Nie mogą być również przedmiotem żadnych innych czynności, z wyjątkiem tych określonych w Regulaminie.
6.16.     Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany Punktów na pieniądze.
6.17.     Organizator zastrzega sobie możliwość odmówienia Uczestnikowi możliwości dokonania zakupu w ramach Programu to jest naliczenia Punktów w przypadku zakupu Towarów w ilościach hurtowych lub Towarów kupowanych w takich okolicznościach, które wskazują, że zakup jest dokonywany przez Uczestnika w celu ich dalszej odsprzedaży, zwłaszcza hurtowej. Organizator zastrzega sobie również prawo wykluczenia z Programu Uczestnika dokonującego takich zakupów.
6.18.     W przypadku stwierdzenia nabycia Towarów w ramach Programu w celu związanym z dalszą odsprzedażą Towarów, Organizator zastrzega sobie możliwość odjęcia z Konta Uczestnika Punktów, które zostały przyznane za nabycie tych Towarów.
 
  1. ZASADY POUFNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW.
7.1.        Organizator dążąc do poszanowania ochrony prywatności każdego z Uczestników przedsięwziął wszelkie niezbędne środki, by przetwarzanie danych odbywało się w zgodzie z odpowiednimi regulacjami prawnymi, w szczególności na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
7.2.        Organizator Programu zastosuje niezbędne środki bezpieczeństwa przetwarzania danych przewidziane rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
7.3.        Udostępnienie danych Organizatorowi przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w Programie ma charakter całkowicie dobrowolny.
7.4.        Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu realizacji Programu i posłużą do stworzenia Bazy Danych. Administratorem danych osobowych zawartych w Bazie Danych jest Organizator.
7.5.        Uczestnik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora informacji o charakterze reklamowym i handlowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej („Newsletter”). Wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera nie jest koniecznym warunkiem przystąpienia do Programu, aczkolwiek niewyrażenie zgody, pozbawia możliwości Uczestnika otrzymywania informacji o artykułach oferowanych przez Organizatora, powiadomień o ofertach, informacji o wydarzeniach w organizowanych przez Organizatora oraz innych informacji dotyczących akcji promocyjnych przy pomocy właśnie tych środków.
7.6.        Newsletter stanowi usługę świadczoną przez Organizatora drogą elektroniczną.
7.7.        Dostęp do usługi Newsletter wymaga połączenia z Internetem oraz posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej (adresu e-mail), a także korzystania z przeglądarki internetowej.
7.8.        Zawarcie umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem w zakresie usługi Newsletter następuje poprzez udzielenie zgody, o czym mowa w pkt 7.5. powyżej, natomiast rozwiązanie wspomnianej umowy możliwe jest poprzez wysłanie oświadczenia do Organizatora o chęci rezygnacji z Newslettera (drogą e-mail, pisemną lub poprzez formularz kontaktowy dostępny w Sklepie Internetowym) lub poprzez kliknięcie w specjalnie do tego przeznaczony link umieszczony na końcu każdej wiadomości e-mail wysyłanej w ramach Newslettera i potwierdzenie woli rezygnacji z usługi. Rezygnacja z usługi Newsletter nie pociąga za sobą wystąpienia Uczestnika z Programu.
7.9.        Uczestników, którzy zamówią usługę Newsletter, obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
7.10.     Wszelkie reklamacje związane z usługą Newsletter mogą być składane przez Uczestników w dowolny sposób taki jak: drogą e-mail, pisemną, telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy dostępny w Sklepie Internetowym.
7.11.     Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Organizatora o każdej zmianie swoich danych osobowych. Ma to zastosowanie również do danych adresowych i kontaktowych Uczestnika niebędącego osobą fizyczną.
7.12.     W przypadku, gdy Uczestnik nie zawiadomi Organizatora o jakiejkolwiek zmianie swoich danych osobowych, Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienia lub zaniechanie spowodowane brakiem aktualizacji danych przez Uczestnika.
7.13.     Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych w pewnym zakresie podmiotom współpracującym z Organizatorem np. firmom informatycznym w celu stworzenia Bazy Danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Organizator zobowiąże wszelki podmioty, którym powierzy dane osobowe do wdrożenia stosownych zabezpieczeń danych osobowych oraz do ich przetwarzania w ściśle określonym celu i zakresie.
7.14.     Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.
7.15.     Organizator nie będzie udostępniał bez zgody Uczestnika dotyczących go danych osobowych podmiotom nieuczestniczącym w Programie. Nie dotyczy to przypadków, gdy takie udostępnienie będzie dozwolone lub konieczne na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 
  1. ZAKOŃCZENIE PROGRAMU I UTRATA STATUSU UCZESTNIKA.
8.1.        Podmiot może utracić status Uczestnika, gdy nie przestrzega niniejszego Regulaminu lub poda nieprawdziwe dane w Zgłoszeniu.
8.2.        Utrata statusu Uczestnika może nastąpić w szczególności wtedy, gdy:
8.2.1.    Konto Uczestnika wykorzystują w celu osiągnięcia korzyści również inne osoby, niebędące Uczestnikami;
8.2.2.    Uczestnik, wbrew postanowieniom Regulaminu, korzysta z Programu dla zakupu towarów Organizatora w celach ich odsprzedaży;
8.2.3.    Organizator poweźmie wiadomość o tym, że osoba, która reprezentowała Uczestnika niebędącego osobą fizyczną w momencie przystąpienia do Programu, nie miała właściwego umocowania. W powyższej sytuacji Organizator może, według swojego wyboru, pozbawić Uczestnika jego statusu lub też skontaktować się z Uczestnikiem w celu potwierdzenia, czy pomimo zaistniałych okoliczności chce on pozostać w Programie. W wypadku woli pozostania w Programie, Organizator może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o przekazanie danych osobowych osoby umocowanej do reprezentowania Uczestnika dla celów udziału w Programie, jak również dowodu jej umocowania (np. kopia pełnomocnictwa, odpis z KRS).
8.3.        Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie bez ponoszenia jakichkolwiek z tym związanych kosztów. Rezygnacja może za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub poprzez wiadomość e-mail.
8.4.        Z chwilą doręczenia Organizatorowi oświadczenia Uczestnika, o którym mowa w pkt. 6.3 powyżej, Organizator zaprzestaje przetwarzania danych osobowych tego Uczestnika w celach realizacji Programu. Organizator zastrzega jednak prawo przechowywania danych w celach dowodowych.
8.5.        Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym czasie, za uprzednim zawiadomieniem, które będzie miało miejsce na minimum 14 dni przed planowanym zakończeniem Programu.
8.6.        W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu, o którym mowa w pkt. 8.5. powyżej, Organizator zobowiązuje się do opublikowania informacji o takim zawieszeniu lub zakończeniu Programu w Sklepie Internetowym.
 
  1. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA PROGRAMU.
9.1.        Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych w Zgłoszeniu. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.
9.2.        Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, w sytuacji, gdy jest to spowodowane zdarzeniami o charakterze siły wyższej lub nastąpiło z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów, na których działania Organizator nie ma jakiegokolwiek wpływu.
 
  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
10.1.     Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora w każdym czasie.
10.2.     Każdorazowo, w przypadku zmian dokonanych w Regulaminie zgodnie z pkt. 10.1. powyżej, Organizator powiadomi Uczestnika o dokonanych zmianach w Regulaminie poprzez udostępnienie zmienionego tekstu Regulaminu w Sklepie Internetowym lub za pomocą innych środków komunikacji np. poczty elektronicznej. Wybór sposobu powiadomienia przysługuje Organizatorowi.
10.3.     Wprowadzenie zmian do Regulaminu zgodnie z pkt. 10.1. powyżej uprawnia Uczestnika do rezygnacji z uczestnictwa w Programie. W takiej sytuacji Uczestnik powinien złożyć pisemne zawiadomienie o chęci rezygnacji do Organizatora na adres e-mail Organizatora nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia zmian do Regulaminu.
10.4.     Z zastrzeżeniem pkt. 10.3. powyżej, zmiana Regulaminu staje się skuteczna po upływie 14 dni od dnia udostępnienia Regulaminu zgodnie z pkt. 10.2. powyżej.
10.5.     Uczestnik może zgłaszać w każdym czasie swoje uwagi lub spostrzeżenia drogą elektroniczną za pomocą wiadomości e-mail.
10.6.     Program obowiązuje od dnia 07 lipca 2017 roku.