REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ "PROMOCJA WIOSENNA"

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Promocja pod nazwą "PROMOCJA WIOSENNA” zwana dalej Promocja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzona przez Fitness Authority Sp. z o.o. w Otominie.

2. Organizatorem promocji oraz fundatorem nagród jest Fitness Authority Sp. z o.o. z siedzibą w Otominie (80-174) przy ul. Konnej 40, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000355208, NIP: 9571037001; REGON: 221006572.

3. Promocja skierowana jest do klientów sklepu internetowego www.fasportswear.com

4. Niniejszy Regulamin reguluje zasady organizacji Promocji.

 

§2 CZAS TRWANIA PROMOCJI

1. Promocja rozpoczyna się dnia 13.03.2020 r. o godz. 10:00 i potrwa do 21.03.2020r. do godz. 21:59 (decyduje data i godzina złożenia zamówienia) lub do wyczerpania zapasów.

 

§3 WARUNKI PROMOCJI

1. Promocją objęte są wszystkie zakupy dokonane w sklepie www.fasportswear.com/pl w terminie, o którym mowa w punkcie 2.1. niniejszego Regulaminu.

2. W trakcie promocji klient może zakupić dowolną ilość zestawów promocyjnych.

3. W trakcie trwania promocji na zamówienie przyznawany jest rabat w wysokości 20% naliczany od ceny detalicznej.

 

§4 REKLAMACJE

1. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane mailowo na adres bok@fasklep.pl.

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Komisja w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania.

3. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje Uczestników Promocji na podstawie Regulaminu.

4. Decyzja Komisji w sprawie reklamacji jest ostateczna, o sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony informacją e-mail przesłaną na adres email, z którego została zgłoszona reklamacja.

 

§5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Uczestników (dalej jako „Dane Osobowe”), jest Organizator, tj. Fitness Authority Sp. z o.o. z siedzibą w Otominie, ul. Konna 40. Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) Szczegółowe zasady przetwarzania Danych Osobowych zostały przedstawione poniżej.

Dane Osobowe będą przetwarzane przez Organizatora za zgodą Uczestnika w celach z związanych z organizacją Akcji Promocyjnej, w tym m.in. w celu ustalenia zwycięzców i wydania nagród (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także w celach związanych realizacją prawnie usprawiedliwionych interesów Organizatora takich jak rozpatrywanie ewentualnych reklamacji Uczestników i cele dowodowe na potrzeby obrony w sprawach dotyczących roszczeń związanych z Akcją Promocyjną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w przypadku Laureatów także w celach związanych z realizacją obowiązków prawnych wynikających z przepisów podatkowych oraz przepisów o rachunkowości (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit c RODO).

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Organizatora.
Dane Osobowe Uczestników będą przechowywane przez Organizatora co do zasady przez okres realizacji Akcji Promocyjnej, a także przez około 6 tygodni po jej zakończeniu w celach związanych z rozpatrywaniem reklamacji Uczestników, z zastrzeżeniem, że w uzasadnionych przypadkach dane mogą być przechowywane przez Organizatora aż do czasu przedawnienia roszczeń nieuwzględnionych w postępowaniu reklamacyjnym lub dłużej jeżeli będzie to niezbędne do obrony w postępowaniu sądowym w przedmiocie tych roszczeń.

Podanie Danych Osobowych i udzielenie zgody na ich przetwarzanie przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne jednak niezbędne w celu zgłoszenia swojego udziału w Akcji Promocyjnej.

Uczestnik może skorzystać wobec Organizatora, w szczególności z następujących praw:
- prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku, gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),

- prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Uczestnik może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy zdaniem Uczestnika przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń), i. prawa do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych Uczestnika, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez niego z prawa do wycofania zgody,

- prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),

- prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO, tj. do otrzymania od Organizatora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także do żądania ich przekazania do innego administratora danych; Prawo to dotyczy tylko Danych Osobowych dostarczonych Organizatorowi przez Uczestnika i mających postać elektroniczną,

- prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych Osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są przetwarzane przez Organizatora w ramach realizacji swoich prawnie usprawiedliwionych interesów (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).

W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz realizacją praw przysługujących Uczestnikom można kontaktować się z Organizatorem kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej: ido@fitnessauthority.pl

Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Organizatora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.

Ponadto Uczestnik ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Organizatora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25.02.2020 r.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników Promocji.

4. Wszelkie spory między Organizatorem Promocji i jego Uczestnikami będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

5. Materiały reklamowe Promocji mają jedynie charakter informacyjno-promocyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.