Regulamin akcji promocyjnej

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „GLOBAL SHOPPING FESTIVAL – SALES STORM” §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja pod nazwą „Darmowa Dostawa’’, zwana dalej Promocją jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzona przez Fitness Authority Sp. z o.o. w Otominie. 2. 1. Organizatorem promocji oraz fundatorem nagród jest Fitness Authority Sp. z o.o. z siedzibą w Otominie 80-174, ul. Konna 40, NIP 957 103 70 01, REGON 221006572, KRS: 0000355208. 3. Promocja skierowana jest do klientów sklepu internetowego www.fasportswear.com 4. Niniejszy Regulamin reguluje zasady organizacji Promocji. §2 CZAS TRWANIA PROMOCJI 1. Promocja rozpoczyna się 10.11.2016 r. o godz. 17:00 i potrwa do 13.11.2016 r. do godz.23:59 (decyduje data złożenia zamówienia). §3 WARUNKI PROMOCJI 1. Promocją objęte są wszystkie zakupy dokonane w sklepie www.fasportswear.com w terminie, o którym mowa w punkcie 2.1. niniejszego Regulaminu. 2. Promocja polega na tym, że klient w okresie promocji nie ponosi kosztu dostawy produktu o którym mowa w punkcie 3.1., kurierem pod wskazany adres. 3. Promocja nie obejmuje opłat pobieranych przy niektórych sposobach płatności (m.in. płatność za pobraniem, e-karta, e-przelew) w sklepie internetowych www.fasportswear.com. §4 REKLAMACJE 1. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane mailowo na adres sklep@fasportswear.com. 2. Reklamacje rozpatrywać będzie Komisja w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania. 3. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje Uczestników Promocji na podstawie Regulaminu. 4. Decyzja Komisji w sprawie reklamacji jest ostateczna, o sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony informacją e-mail przesłaną na adres email, z którego została zgłoszona reklamacja. §5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Promocji a także dla celów marketingowych Organizatora. 2. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator. 3. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Fitness Authority Sp. z o.o. z siedzibą w Otominie 80-174, ul. Konna 40. §6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 10.11.2016 r. 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników Promocji. 4. Wszelkie spory między Organizatorem Promocji i jego Uczestnikami będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 5. Materiały reklamowe Promocji mają jedynie charakter informacyjno-promocyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.

Lista stron w Regulamin akcji promocyjnej: